મુમુક્ષુબેન

posted Nov 4, 2009, 1:47 AM by Amish Mehta   [ updated Nov 4, 2009, 1:49 AM ]
'ભક્તામર સ્તોત્ર વિવેચન' માંના ભાવ વાહિ ચિત્ર જોઈ એક મુમુક્ષુબેનને અંતરમાં પ્રભુ મહિમાનો એટલો ઉમળકો આવી ગયો કે તેમણે રૂપિયાનો ખોબો ભરીને આ ચિત્રોને વધાવ્યા.