પ. પૂ. ગુરુદેવ

posted Nov 3, 2009, 10:04 PM by Amish Mehta   [ updated Nov 3, 2009, 10:15 PM ]
"હું જે ભાવ કહું છું તે બરાબર ઝીલીને લખે છે. હિન્દુસ્તાનમાં દીવો લઈને ગોતવા જશો તો ય આવા લખનાર નહિ મળે."