મુંબઈ સમાચાર

posted Nov 4, 2009, 2:05 AM by Amish Mehta   [ updated Nov 5, 2009, 9:13 AM ]
ભક્તામરસ્તોત્ર-વિવેચન: દરેક ગાથાને અનુરૂપ ચિત્રો સહિત આ ગ્રંથ ખુબ આકર્ષક છે.