સાહિત્ય કલારત્ન પ. પૂ. આચાર્ય શ્રી વિજય યશોદેવ સૂરીશ્વરજી મ. સા.

posted Nov 4, 2009, 1:56 AM by Amish Mehta   [ updated Nov 4, 2009, 2:00 AM ]
તમારા તરફથી ભક્તામરસ્તોત્રનું પુસ્તક મળ્યું છે. આત્માને ઓળખવા માટે પુસ્તક સારું છે. આવા પુસ્તકોનું વાંચન જનતાને મળે તો લાભદાયી નીવડે, પરમાત્મ-સ્વરૂપને ઓળખી શકે.