શ્રાવક્ધર્મપ્રકાશમાંથી

posted Nov 5, 2009, 9:14 AM by Amish Mehta   [ updated Nov 5, 2009, 9:29 AM ]
શ્રાવકને સિધ્ધભગવાન જેવા આત્મિકઆનંદનો અંશ હોય છે. તે ઉત્તમ સ્વર્ગમાં જાય છે પરંતુ ત્યાંના  વૈભવમાં મૂર્છાતા નથી, ત્યાં પણ આરાધક્ભાવ ચાલુ રાખે છે, ને પછી મનુષ્ય થઈ વૈરાગ્ય પામી મુની થઈ આત્મસાધના પૂરી કરી કેવલજ્ઞાન પ્રગટાવી સિધ્ધાલયમાં પધારે છે - આવું શ્રવાક્ધાર્મનું ફળ છે.