ચિંતન

posted Nov 4, 2009, 3:40 AM by Amish Mehta   [ updated Nov 4, 2009, 3:52 AM ]
જૈન સમાજમાં સર્વત્ર વિતરાગતાનું આનંદમય વાતાવરણ પ્રસરે અને આપણા સર્વમાન્ય તીર્થંકર ભગવંતોની વિશાળ છત્રછાયામાં આપણે સૌ પરસ્પર વાત્સલ્યપૂર્વક આત્મહિતના માર્ગમાં આગેકદમ કરીને જૈનશાસનને એટલે કે આપણા જીવનને શોભાવીએ.