બાલ બ્રહ્મચારી શ્રી. હરિલાલ જૈન


જન્મ:

વીર સવંત ૨૪૫૧ પોષ સુદ પુનમ
ઈ. સ. ૧૯૨૫
'અજરા-અમર', બજાર લાઈન
જેતપર (મોરબી - સૌરાષ્ટ્ર)
પિતાજી: શ્રી અમૃતલાલ કાશીદાસ મહેતા
માતુશ્રી: અચરત મા
મોટા ભાઈ:જેવંતલાલ અમૃતલાલ મહેતા (મોરબી)
 સંત સમાગમ: પૂ. કાનજીસ્વામી
વીર સવંત ૨૪૬૯ અષાઢ સુદ ૨ - અષાઢી બીજ
ઈ. સ. ૧૯૪૩ (ઉમર ૧૯)
રાજકોટ
બ્રહ્મચર્ય વ્રત અંગીકાર: વીર સવંત ૨૪૭૩ ફાગણ સુદ ૧
તા: -૨-૧૯૭ (ઉમર ૨૩)
સોનગઢ

સ્વાનુભુતી: વીર સવંત ૨૪૯૭ અષાઢ વદ ૭
सावन कृष्ण पक्ष ७
સવારે ૧
વાગે - Morning 10 AM
જુલાઈ ૧૯૭૧ (ઉમર ૪૭)
સોનગઢ સ્વાધ્યાય મંદિર પરિસર
(ટેપ રેકોર્ડિંગ રૂમની બાજુની રૂમ)
સ્વર્ગવાસ: સમાધિ મરણ = મૃત્યુ મહોત્સવ
વીર સવંત ૨૫૧૪ માગસર વદ ૩
पौष कृष्ण पक्ष ३
રાત્રે ૧ વાગે - Night 10 PM
કષાય પાહુડ શાસ્ત્ર - ભાગ ૧૫ સ્વાધ્યાય પૂર્ણ કર્યા બાદ
તા: ૮-૧૨-૧૯૮૭ (ઉમર ૬૩)
બ્લોક નં. ૨૫, કહાન નગર સોસાયટી, સોનગઢ


જિંદગીનો સરવાળો

બાલ બ્રહ્મચારી શ્રી. હરિલાલ જૈનને દરેક પંથના સાધુમુનીઓ અને અગ્રણીઓ તરફથી પ્રશંસા પ્રાપ્ત થયેલ છે.

આત્મ-વિચાર

બાલ બ્રહ્મચારી શ્રી. હરિલાલ જૈનનાં આત્મ-વિચાર